Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:29 Σεπτεμβρίου 2020

Προοίμιο

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία με την επωνυμία ΒΙΑΝ Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία» ή «ΒΙΑΝ») με έδρα τον Γέρακα Αττικής, οδός Αγ. Νεκταρίου αρ. 2, που δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.depon.com.gr (στο εξής ο «Ιστότοπος») και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν (στο εξής «το Περιεχόμενο») και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα,  σε κάθε φυσικό πρόσωπο που αποστέλλει με δική του πρωτοβουλία δεδομένα ή έρχεται σε επικοινωνία με κάθε μέσο με τoν Ιστότοπο.

Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου www.depon.com.gr, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, καθώς και του Περιεχόμενου, υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίοι διέπουν τη σχέση της Εταιρείας και του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου σχετικά με τη χρήση αυτού.

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Ιστότοπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης καλείται να ανατρέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς για να ενημερώνεται για τυχόν επικαιροποιήσεις ή αλλαγές.

Ο Ιστότοπος προορίζεται για χρήση από τους κατοίκους της Ελλάδας και η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το υλικό του Ιστοτόπου είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Όσοι επιλέγουν να προσπελάσουν τον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που είναι εφαρμόσιμοι οι τοπικοί νόμοι.

Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστοτόπου www.depon.com.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και το www.depon.com.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στον Ιστότοπο www.depon.com.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στον Ιστότοπο www.depon.com.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τους Όρους Χρήσης ανατρέξτε στα σχετικά επιμέρους κεφάλαια.

Χρήση Συνδέσμων σε Δικτυακούς Τόπους Τρίτων (links)

O Ιστότοπος www.depon.com.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός της Εταιρείας. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, το περιεχόμενο, την πληρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τόπων.

Ως εκ τούτου, η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχοι ιστότοποι θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία.

Ενδεικτικά, η Εταιρεία δεν ευθύνεται εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων:
- παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων,        
- δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί,

- εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως.

Η Εταιρεία δεν υιοθετεί/αποδέχεται/αναλαμβάνει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ιστοτόπους αυτούς και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των ιστοτόπων αυτών.

Εάν ο χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη σύνδεση και την πρόσβαση αυτή, χωρίς καμία εμπλοκή της Εταιρείας.

Διεθνής Πρόσβαση

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο www.depon.com.gr είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Ο Ιστότοπος www.depon.com.gr μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν που δεν είναι διαθέσιμο στη χώρα του κάθε χρήστη. Αυτές οι αναφορές δεν υποδηλώνουν ότι η Εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει τo προϊόν αυτό στις συγκεκριμένες χώρες.

Η Εταιρεία, που είναι ελληνική εταιρεία και υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Ιστοτόπου www.depon.com.gr. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη της Εταιρείας για το Περιεχόμενο, η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν ο Ιστότοπος, το Περιεχόμενο, τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτόν είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας.

Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους σχετικούς εθνικούς νόμους.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το σύνολο του περιεχομένου που κάθε φορά περιέχεται στον Ιστότοπο  www.depon.com.gr, που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή των προμηθευτών ή/και δικαιοπαρόχων αυτών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων).
Η Εταιρεία και οι προμηθευτές ή/ και οι δικαιοπάροχοί της ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για καθένα στοιχείο, αλλά και το σύνολο του περιεχομένου του www.depon.com.gr, καθώς και σε άλλα υλικά που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο  www.depon.com.gr.

Υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης συμφωνεί και συμμορφώνεται προς τους όρους χρήσης του παρόντος, η Eταιρεία του παραχωρεί μια περιορισμένη άδεια να αποκτά πρόσβαση και να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Τόπο και το Περιεχόμενο.

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου, η οποία αντίκειται στους Όρους Χρήσης του, καθώς και των όρων του παρόντος, απαγορεύεται αυστηρά και επιφέρει αυτοδίκαια λήξη της ως άνω άδειας. Κανένα στοιχείο των Όρων Χρήσης και των όρων του παρόντος δεν θα ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να παραχωρείται στο χρήστη άδεια χρήσης των δικαιωμάτων Πνευματικής ή Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Εταιρείας, εκτός και αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητώς. Η άδεια που παραχωρείται στο χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από την Εταιρεία, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση.

Κάθε χρήστης του www.depon.com.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου www.depon.com.gr προορίζεται μόνο για προσωπική ενημέρωση και όχι για εμπορική χρήση.

Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό σκοπό ή να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, αναμεταδοθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

Κάθε χρήστης δικαιούται να κάνει λήψη (download) ή/και να αντιγράψει ή/και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Περιεχομένου του www.depon.com.gr για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρείας από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο εφόσον γίνονται με τη γραπτή άδεια της Εταιρείας.

 Η πρόσβαση στον Ιστότοπο www.depon.com.gr ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος από ή/και στο τμήμα του περιεχομένου που ελήφθη ή/και αντιγράφηκε ή/και αποθηκεύτηκε ή/και σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο του Ιστοτόπου www.depon.com.gr.

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του www.depon.com.gr έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, αναδημοσιεύσει, αναρτήσει, τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει το Περιεχόμενο του Ιστοτόπου ή το σχετικό με αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο Ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από το περιεχόμενο του www.depon.com.gr, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του Ιστοτόπου  www.depon.com.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της Εταιρείας.

Οι χρήστες του www.depon.com.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου, ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται παραπάνω.

Ως εκ τούτου, οι χρήστες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του www.depon.com.gr για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ή της Εταιρείας.

Όπου ο διαδικτυακός τόπος www.depon.com.gr παραπέμπει μέσω "υπερσυνδέσμων" ή hyperlinks σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά της ευθύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η επίσκεψη και πρόσβαση στις σελίδες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Αποτελεί βασική αρχή της πολιτικής της Εταιρείας να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Προσωπικά Δεδομένα και  Προστασία Απορρήτου

Για την προστασία απορρήτου και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την  Πολιτική Απορρήτου.

Προστασία & Δεδομένα Ανηλίκων 

Επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου που είναι ανήλικοι, ήτοι κάτω των 16 ετών,  δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του.  Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο χρήστης δηλώνει ότι είναι άνω των 16 ετών, άλλως εάν είναι κάτω των 16 ετών, απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του γονέα ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παράσχει και τα στοιχεία αυτού/αυτών. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι άλλοι χρήστες δεν θα τοποθετήσουν πληροφορίες στον ιστότοπο www.depon.com.gr, οι οποίες μπορεί να κριθούν ακατάλληλες από τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα των παιδιών. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην ελέγχει εκ των προτέρων το υλικό ή τις πληροφορίες που παρέχει κάθε χρήστης.

 Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρείας  - Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Ο Ιστότοπος www.depon.com.gr, χρησιμοποιείται «ως έχει», υποκείμενος σε τροποποιήσεις εκ μέρους της Εταιρείας, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη.

Η Εταιρεία με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση του Ιστοτόπου www.depon.com.gr ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι δεδομένης της φύσης και της εξέλιξης των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και της φύσης και των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, η τελευταία ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει σε κάθε στιγμή πλήρη έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της.

Η Εταιρεία ούτε δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη σχετικά με το σύννομο ή μη της χρήσης του Ιστοτόπου www.depon.com.gr, από τους χρήστες και αναφορικά με την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου του Ιστοτόπου και την ασφάλεια αυτού.

Αυτός ο Ιστότοπος παρέχει ενδεχομένως πληροφορίες που αφορούν σε ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τους.  Παρά το ότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες για την υγεία που παρέχονται στον Ιστότοπο να είναι ορθές και ενημερωμένες, οι εν λόγω πληροφορίες είναι γενικού χαρακτήρα και η Eταιρεία δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή τη χρησιμότητά τους.

Η Εταιρεία δεν κάνει καμία δήλωση ότι το υλικό στον Ιστότοπο είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση πέραν του προβλεπόμενου ακροατηρίου. Όσοι επιλέγουν να προσπελάσουν τον Ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εφόσον ισχύουν και στο βαθμό που ισχύουν τοπικοί νόμοι.

Επίσης, τίποτα σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής συμβουλής ή σύστασης και δεν πρέπει να αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Θα πρέπει πάντα να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από ειδικευμένο ιατρό και να βασίζεστε μόνο στις συμβουλές ενός επαγγελματία υγείας σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας.

Η Εταιρεία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την τακτική ενημέρωση του Ιστοτόπου, ώστε οι πληροφορίες για την υγεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν να είναι ορθές και ενημερωμένες, πλην όμως, είναι πιθανό κάποιες πληροφορίες να καθίστανται παρωχημένες διαχρονικά. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά, η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ME ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΒΙΑΝ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΑΝΕΞ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΗΘΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ.

Διαθεσιμότητα και Ομαλή Λειτουργία

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Ιστοτόπου www.depon.com.gr. Οι χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστοτόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς, οι χρήστες συμφωνούν ότι η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου.

Το www.depon.com.gr και η Εταιρεία δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο χρήστης παραμένει μόνος υπεύθυνος για την καταβολή όλων των σχετικών οφειλών στους αρμόδιους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την εξασφάλιση της πρόσβασής του στο Διαδίκτυο.

Οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του Ιστοτόπου www.depon.com.gr με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου www.depon.com.gr ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή την απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. H Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα είναι συμβατός με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε χρήστη.

Λογισμικό Διαθέσιμο σε Αυτή την Τοποθεσία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμα για την επίσκεψη του Ιστοτόπου www.depon.com.gr ανήκουν στην Εταιρεία ή στους παρόχους/αδειοδότες αυτής. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες του Ιστοτόπου ενδεχομένως ο χρήστης θα πρέπει να υπογράψει άδεια με τρίτους παρόχους λογισμικού. Η δυνατότητα του χρήστη για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχει υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση αυτών των λογισμικών διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο λογισμικό. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Συνιστάται η μη εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού εάν ο χρήστης δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Εάν ο χρήστης, ωστόσο, προβεί σε τέτοιες πράξεις παρά την έλλειψη αδείας, φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο.

Συντήρηση-Αναβάθμιση

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Ιστοτόπου www.depon.com.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

Ασφάλεια

Αν και η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί ο Ιστότοπος www.depon.com.gr από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Ιστότοπος www.depon.com.gr δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία.

Συνεπώς, η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Software και hardware) των χρηστών από ιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Υποχρεώσεις των Χρηστών

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Ιστοτόπου www.depon.com.gr. Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Ιστοτόπου www.depon.com.gr:

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/και σύννομη χρήση του Ιστοτόπου www.depon.com.gr και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες,
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων (σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας διαβάστε την Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων),
 • δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Ιστοτόπου www.depon.com.gr ή/και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας.
 • δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου  ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το www.depon.com.gr δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από την Εταιρεία διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δεν θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο,
 • δεν θα αναρτούν ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δεν δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών  (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες),
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα ή την προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο που να προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους,
 • δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον Ιστότοπο www.depon.com.gr, στο Περιεχόμενο που φιλοξενείται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που τον αποτελεί, στο διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του Ιστοτόπου www.depon.com.gr ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν,
 • δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης,
 • δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο,
 • δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε περιεχόμενο με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, ρατσιστικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Η Εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό,
 • δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον Ιστότοπο www.depon.com.gr με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς,
 • δεν θα αναρτούν, μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους, και
 • θα πληροφορούν την Εταιρεία αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του Ιστοτόπου από τρίτους.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση αυτού του Ιστοτόπου www.depon.com.gr για διαφήμιση ή για προσφορές από το χρήστη.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Περιεχομένου του Ιστοτόπου, εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Παραβίαση των Όρων Χρήσης

Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης η  Εταιρεία θα κάνει πλήρη χρήση των ενδίκων μέσων που της παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/ και αποθετική ζημία της Εταιρείας. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Ρητά η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Αποζημίωση
Ο χρήστης συμφωνεί ότι θα προστατεύει, θα υπερασπίζεται και θα αποζημιώνει την Εταιρεία για κάθε ζημία και έξοδο, χωρίς περιορισμό, που αυτή ενδεχομένως υποστεί και η οποία απορρέει από ή συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με κακή χρήση εκ μέρους του Χρήστη του Ιστοτόπου ή με παραβίαση των Όρων Χρήσης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.depon.com.gr αποτελούν την πλήρη συμφωνία του χρήστη με τους Όρους του Διαδικτυακού Τόπου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

Λοιπές Πληροφορίες

Να διαβάζετε πάντα το φύλλο οδηγιών χρήσης των προϊόντων.

Αναφορά Ανεπιθύμητης Ενέργειας

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας. Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών σχετικά με την υγεία σας.

Για αναφορά σχετικά με την Ασφάλεια (Ανεπιθύμητη Ενέργεια) και την Ποιότητα (Παράπονο Ποιότητας) των Φαρμάκων μας, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: (+30) 210 8009111 (24ωρη γραμμή) ή να στείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr).

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσοτέρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων.

Cookies

Για περισσότερη ενημέρωση για τα cookies δείτε την πολιτική για τα cookies.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το διαχειριστή του Ιστοτόπου www.depon.com.gr  οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο 210 8009111.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης του Ιστοτόπου www.depon.com.gr ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων.

Η χρήση του Ιστοτόπου www.depon.com.gr υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Για το λόγο αυτό, κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ισχύον νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Ειδικότεροι Όροι

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστοτόπου www.depon.com.gr, ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου www.depon.com.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του Ιστοτόπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων.

Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα Ιστότοπο www.depon.com.gr και τις υπηρεσίες αυτού τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του για ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα, τον υπ’ αρ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ», όπως αυτός συμπληρώνεται με τις εθνικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Ο Ιστότοπος www.depon.com.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.


Ημερομηνία Τελευταίας Επικαιροποίησης:29 Σεπτεμβρίου 2020